Kompleksowa Pomoc w Zakresie Szkoleń
Szkolenia wstępne i okresowe BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC
Kliknij Tutaj
Dzięki Nam Uzyskaj Prawo do Pracy
Nadzór nad warunkami BHP i PPOŻ w zakładach pracy
Kliknij tutaj
Umów Się Na Szkolenie Już Teraz!
Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Firma zajmuje się usługami związanymi z doradztwem i szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Oferujemy również pomiary w obszarze oświetlenia na stanowisku pracy a także pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego. Propagujemy bezpieczny i higieniczny styl życia i pracy. Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej zasady pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej. Do wykonywania zadań służby bhp i ochrony przeciwpożarowej pracodawca może zaangażować  specjalistów spoza zakładu pracy. Jest to dla niego dużo bardziej opłacalne, efektywniejsze i racjonalniejsze, zwłaszcza w przypadku firm mających wiele oddziałów. Specjaliści zewnętrzni, dostępni w poszczególnych lokalizacjach, z przyczyn logistycznych mają ułatwioną możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się zagrożenia w porównaniu z inspektorami działającymi z centrali. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy. Specjalista zewnętrzny ma też możliwość bardziej obiektywnej oceny stanu warunków pracy. Zapewniamy najwyższy poziom usług poprzez zakup urządzenia pomiarowych, fantomy oraz defibrylator treningowy, projektory LED,  filmy o tematyce szkoleniowej oraz wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

Nasza Oferta

Wykonaliśmy setki badań, pomiarów, ekspertyz, audytów, przeszkoliliśmy tysiące osób, sporządziliśmy dziesiątki dokumentacji i instrukcji. Propagujemy bezpieczny i higieniczny styl życia i pracy.

Usługi doradztwa i szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Postępowanie z osobą w przypadku gdy..

P. POŻ.

Doradztwo, wyposażanie obiektów i przeglądy

pomiary i przeglądy techniczne

Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy

Galeria Firmy

Rzuć okiem na nasze zdjęcia

Najczęściej Zadawane Pytania

Zadzwoń już teraz Jeśli masz jakieś pytania

Pierwsze szkolenie bhp pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia. Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czasookres wynosi pół roku. Następnie czasookresy kształtują się następująco:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach bhp) co 1 rok. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat

Wykonanie badań profilaktycznych przed podjęciem pracy w tym przypadku badań wstępnych, jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 229 § 1 K.p., wstępnym badaniom lekarskim podlegają m.in. osoby przyjmowane do pracy (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w tym przepisie). Badania przeprowadza lekarz medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Należy podkreślić, że koszty badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych i kontrolnych – ponosi pracodawca. Zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów badań profilaktycznych jest niedopuszczalne. Nie ma przy tym znaczenia, czy obciążenie pracownika tymi kosztami nastąpiło na podstawie obopólnych uzgodnień.

Należy nadmienić, że obowiązek zwrotu kosztów badań wstępnych nie obejmuje kosztów dojazdu do miejsca wykonania badań i powrotu do miejsca zamieszkania badanego. Zwrot takich kosztów następuje w przypadku wykonania innych badań profilaktycznych (okresowych i kontrolnych). Zwrot kosztów następuje wówczas na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.).

Niezwrócenie pracownikowi kosztów badań wstępnych może zostać ocenione jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zalicza się bowiem do nich nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów i zasad bhp. Sankcją za takie wykroczenie może być kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Kodeks Pracy mówi, że aby świadczyć usługi z zakresu bhp trzeba posiadać  tytuł specjalisty ds. bhp. Tytuł ten można otrzymać po skończeniu studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legitymować się rocznym stażem w służbie bhp.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy KAŻDY pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy. Nie jest zatem powiedziane od ilu pracowników zatrudnionych ten obowiązek wynika. Zatrudniając nawet jednego pracownika pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe.

Podobnie jak szkolenie z zakresu pierwszej pomocy tak szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej należą do obowiązków pracodawcy. Należy wyznaczyć pracowników do przeszkolenia i umieścić wykaz pracowników z imienia i nazwiska, numerem telefonu i miejscem pracy w widocznym miejscu.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy są obecnie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie znowelizowanego art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. a) ustawy o VAT.

Zgodnie z tym artykułem, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla oceny, czy określone usługi są zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu konieczne jest zatem stwierdzenie czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i czy są prowadzone w formach
i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Usługi
Doradztwa

Adres

Godziny Przyjęć

Zapisy

Mapa
Dojazdu

Copyright bhpszkoleniappoz.pl © 2019 All Rights Reserved